فروش نهال شلیل به منظور انتخاب بهترين ارقام شليل در شرايط اقليمي سردسیری و معتدل ، 11 رقم شليل (اينديپندنس، استارگلد، استارك سانگلو (شلیل مغان)، سانكينگ، شلیل انجیری ، شبرنگ كرج، قرمز پاييزه مشهد و 4 رقم جديد وينبرگر، وگا، اوريون و جي‌او‌ايا) از نقاط مختلف كشور جمع‌آوري و روي پايه بذري ميسوري پيوند شده و در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي (RCBD) با 3 تكرار در زمين اصلي كشت و ارزيابي گرديدند. ارقام مورد مطالعه از لحاظ صفات رويشي (قطرتنه، رشد رويشي سالانه، ارتفاع درختان، سطح گسترش تاج)، زايشي (زمان شروع، طول دوره و خاتمه گلدهي، تراكم تشكيل ميوه، وضعيت باردهي و زمان رسيدن ميوه) و خصوصيات كمي و كيفي ميوه ارزيابي شدند. بررسي‌ها نشان داد كه از لحاظ رشد رويشي سالانه، رقم شلیل مغان ، قرمز پاييزه مشهد، گيوتا و شلیل انجیری نسبت به ساير ارقام برتري دارند و از لحاظ عملكرد رقم استارردگلد به ترتيب با 43/11 و 9524 كيلوگرم در واحد درخت و واحد سطح نسبت به ساير ارقام از خود برتري نشان داد.
نهال شلیل انجیری ارقام اينديپندنس، استارك سانگلو یا شلیل مغان ، قرمز پاييزه مشهد، وينبرگر وگيوتا به ترتيب در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند. رقم اوريون هم به ترتيب با 93/5 و 4942 كيلوگرم در واحد درخت و واحد سطح با رقم وگا كمترين عملكرد را داشتند. نتايج كلي اين تحقيق نشان داد كه به ترتيب ارقام استارردگلد، اينديپندنس، استارك سانگلو ( شلیل مغان ) و وينبرگر از لحاظ صفات رويشي، عملكرد و صفات كمي و كيفي ميوه نسبت به ساير ارقام برتري داشته و جهت كشت، احداث باغات جديد، اصلاح و جايگزيني در باغات شليل ارقام اميد بخش محسوب مي‌شوند.


فروش نهال شلیل انجیری

نهال شلیل انجیری
نام: شلیل انجیری
منشا: ایران
زمان رسیدن میوه: اواسط مردادماه
عمر اقتصادی: 10 سال
رنگ میان بر: زرد رنگ
پایه: شفتالو بذری
تحمل سرمای زمستانی: -25c الی -30c

فروش نهال شلیل شبرنگ

نهال شلیل مغان
نام: شلیل رد گلد یا شبرنگ
منشا: چین
زمان رسیدن میوه: اواسط مردادماه
عمر اقتصادی: 10 سال
رنگ میان بر: قرمز رنگ
پایه: شفتالو بذری
تحمل سرمای زمستانی: -25c الی -30c

فروش نهال شلیل مغان

 
 نام: شلیل مغان
منشا: چین
زمان رسیدن میوه:  اواخر مرداد ماه
عمر اقتصادی: 10سال
رنگ میان بر: زرد ، میوه درشت ، انبارداری طولانی
پایه: شفتالو بذری
تحمل سرمای زمستانی: -25c الی -30c

نهال شلیلشلیل انجیری ایران نهال